เด็กอายุ 2 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กอายุ 2 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
เด็ก 31 - 60 วัน Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 0 คน 0.00%