เด็กอายุ 1 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กอายุ 1 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
เด็กแรกเกิดถึง 30 วัน Percent (%)
ราชบุรี 2 คน 2 คน 100.00%