ทารกได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ทารกได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 1 คน 2 คน 50.00%