ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผู้ฝากครรภ์ใน 12 สัปดาห์ จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 38 คน 68 คน 55.88%