ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผู้ฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 9 คน 68 คน 0.00%