พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมทุรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์