จ้างเหมาทาตู้ติดฝาผนังห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกฯ

วันที่ 20/02/2560