จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังห้องภายในหอผู้ป่วยใน 3

วันที่ 23/01/2560