เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 11/10/2559