ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด CASSETTE TYPE 4 ทิศทาง ขนาด 3600 BTU จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 19/08/2559