จัดจ้างติดตั้ง Fiber Optic พร้อมจัดทำระบบเครือข่ายภายในระหว่างอาคาร

วันที่ 23/02/2559