จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 31/08/2561

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

$11.     ชื่อโครงการ......จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยที่ 5

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

       โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี 2562

   3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 สิงหาคม 2561

       เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วยๆละ 180,000.- บาท (หนี่งแสน      

       แปดหมื่นบาทถ้วน)  

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

       4.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

       5.1 นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ประธานกรรมการ

       5.2 นางสาวยุพา   บุตรเล็ก         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     กรรมการ

         5.3 นายวรพล เอี่ยมช้อย         เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                   กรรมการ

                                              

Download เอกสาร