การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28/12/2561

ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 3 เครื่อง

จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อประจำเดือนพฤศจิกายน2561

จ้างซ่อมเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก

จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อน เครื่องพิมพ์ HP_CE506

จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

จ้างทำป้ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสิ่งแวดล้อม

จ้างทำป้ายเรืองแสงบอกทางออกและทางหนีไฟ

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์-เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัติโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

ซื้อชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนภาคสนาม I-Kit จำนวน 200 ชุด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนประจำเดือนตุลาคม 2561

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารประกอบการอบรม จำนวน 270 ใบ

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการของศูนย์อนามัยที่ 5

จ้างเหมาบริการ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือน 2 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562

 

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานก่อสร้าง)

-
การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานซื้อ/งานจ้างทั่วไป)

-