การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28/12/2561

ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98

 

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานก่อสร้าง)

-
การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานซื้อ/งานจ้างทั่วไป)

-