การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28/12/2561

ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98

 

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานก่อสร้าง)

  • ก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

         - (ร่าง) TOR รายการก่อสร้าง

         - (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - (ร่าง) ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

         

         เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

            - แบบ บก.01

            - แบบงวดงาน-งวดเงิน

            - แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3

            - แบบ ปร.5

            - แบบ ปร.6

 

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานซื้อ/งานจ้างทั่วไป)

-