ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง)

วันที่ 18/04/2561

Downloadเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท
Download รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ