ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัด,ตู้เก็บโลหิต

วันที่ 14/12/2560

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 

1.ตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 รายการ
3.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง
4.ตู้เก็บโลหิต จำนวน 1 เครื่อง 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสารนี้เป็น PDF