ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก,เครื่องดมยาสลบ,เตียงผ่าตัดทั่วไป,ตู้เก็บโลหิต

วันที่ 13/12/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ คือ

1. ตู้อบเด็ก  จำนวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 รายการ

3. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง 

4. ตู้เก็บโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด