จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด จานวน 2 เครื่อง

วันที่ 12/10/2560