ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพและแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานและนวัตกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอเชีย ชะอํา จ.เพชรบุรี การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และจากหน่วยงานด้านการศึกษา ประกอบด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารและครู จํานวน 120 คน การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ วิทยากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร และครูโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 08/07/2562 ถึง 09/07/2562