25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธาน และช่วงสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และบริเวณภายใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริการ ร่วมรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนให้กับผู้มารับบริการ กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ ซึ่ง “สารไอโอดีน” นี้มีความสำคัญต่อทุกช่วงวัย หากขาดสารไอโอดีนจะส่งผลต่อความบกพร่องด้านพัฒนาการ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ " ทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ต้องได้ ไอโอดีน"

วันที่ 26/06/2562 ถึง 26/06/2562