คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2561

คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2561

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการ และนายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัย” ระดับกรม ประจำปี 2561 โดยผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรีอนามัย จะคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่น โดยยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงานและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาบรรณของกรมอนามัย พ.ศ.2551 โดยมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 67 ปี ณ ห้องประชุมกำธร ชั้น 1 กรมอนามัย

วันที่ 12/03/2562 ถึง 12/03/2562