คณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน

คณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ศูนย์อนามัยที่ 5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน โอกาสเข้าศึกษาดูงานการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการนี้ คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี และร่วมรับฟังบรรยายโดย แพทย์หญิงวาทิยา คำยอด เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 07/03/2562 ถึง 07/03/2562