กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ที่มีต่อตนเองและสังคม ชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วม รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ และมีประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 07/01/2562 ถึง 07/01/2562