ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก" พัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางวรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการจาก อปท. สสจ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำนวน 100 คน

วันที่ 05/01/2562 ถึง 06/01/2562