ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และแจ้งประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ให้ทราบเบื้องต้น

วันที่ 28/12/2561 ถึง 28/12/2561