ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย นำทีมโดย นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการตรวจสอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24- 28 ธันวาคม 2561

วันที่ 24/12/2561 ถึง 28/12/2561