ประชุม Green & Clean Hospital

ประชุม Green & Clean Hospital

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการในวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร อย่างบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคลากรหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมวิชาการ (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน)

วันที่ 13/12/2561 ถึง 14/12/2561