อบรม Rebrand DPAC

อบรม Rebrand DPAC

งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุข สู่ศตวรรษที่ 21 ประชาชนหุ่นดี สุขภาพดี" ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน)

วันที่ 28/11/2561 ถึง 30/11/2561