ประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2562

ประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2562

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารกำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ โดย ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์หญิง วรวรรณ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)

วันที่ 16/11/2561 ถึง 16/11/2561