ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย

ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย" ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ 310 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละประมาณ 80 คน ตามผลการประเมินของสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดี (Health Model) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 24/10/2561 ถึง 24/10/2561