ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 55 คน)

วันที่ 27/03/2561 ถึง 27/03/2561