ประชุมการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน (LEAN)

ประชุมการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน (LEAN)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน PMQA หมวด 6 : LEAN ณ ห้องลีลาวดี ห้องเฟื่องฟ้า และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 67 คน)

วันที่ 12/02/2561 ถึง 13/02/2561