ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี

งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1000 วันแรกของชีวิต และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนดฺ ราชบุรี

วันที่ 05/02/2561 ถึง 06/02/2561